Aase Bach                     
Burholt 6
9560 Hadsund
Tlf: 22 62 42 28

E-Mail: aase@hadsundgymnastik.dk

Morten Christensen                
Sønderholt 36
9560 Hadsund
Tlf: 23 21 20 88

E-Mail: morten@hadsundgymnastik.dk

Anne Mette Schwab                   
Skellet 2
9560 Hadsund
Tlf: 21 74 21 54

E-Mail: annemette@hadsundgymnastik.dk

Janni Christensen                   
Skrænten 12
9560 Hadsund
Tlf: xx xx xx xx

E-Mail: janni@hadsundgymnastik.dk
Kasserer:
Lotte Mark                            
Bøgelunden 50
9560 Hadsund
Tlf: 22 41 98 54

E-Mail: lotte@hadsundgymnastik.dk
Suppleant:
Henriette Koch Høgh                             
Als Hedevej 16
9560 Hadsund
Tlf: 42 24 59 92

E-Mail: henriette@hadsundgymnastik.dk
Revisor:
Birgitte Harbo Kristensen
Sønderholt 34
9560 Hadsund
Tlf: 24 23 23 40

E-Mail: birgitte@hadsundgymnastik.dk
Vedtægter for Hadsund Gymnastikforening
 
Foreningens navn er Hadsund Gymnastikforening (HGF) med hjemsted i Mariagerfjord kommune.
HGF er stiftet den 27. juli 1937
HGF er optaget i Dansk Gymnastikforbund pr. 01.11.92
www.hadsundgymnastik.dk
 
§ 1   Formål
HGF er en frivillig foreningen og har til formål, med udgangspunkt i gymnastikken og det forpligtende fællesskab, at styrke den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel, samt fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i og for foreningen.
 
§ 2 Tilslutning
HGF er medlem af DGI Nordjylland og derfor underlagt DGI´s vedtægter
 
§ 3 Medlemsrettigheder og medlemspligter
Ret til at blive optaget som medlem har enhver, aktiv som passiv udøvende, der vedkender sig vedtægterne og betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund hertil.
Bestyrelsen har mulighed for at ekskludere medlemmer, som er i kontingentrestance
 
§ 4 Bestyrelsens medlemmer
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling og består af formand, kasserer og 3 medlemmer.
De vælges for en 2 årig periode, 2 personer i lige år og 3 personer i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
Yderligere vælges 1 suppleant og 1 revisor, dog for 1 år af gangen.
Suppleant må gerne deltage i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret.
 
§ 5 Bestyrelsens hverv
At sikre og arbejde konstruktivt med HGF´s  formål
-ved at være en aktiv, engageret og kreativ bestyrelse
-ved at skabe en forening, hvor der er trivsel, aktivitet og engagement
-ved at være en forening, der værdsætter socialt samvær, leg, fantasi, kreativitet, initiativ og motion
-ved at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede instruktører
-ved at uddanne såvel nye som erfarende instruktører, samt give støtte, hjælp og opbakning
-ved at vise åbenhed overfor nye tiltag og ideer
-ved at inddrage personer udenfor bestyrelsen til løbende udvalg og projekter
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal og når 2/3 er fremmødt.
 
§ 6 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse skal bekendtgøres i en lokal ugeavis og kan også sendes via mail.
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 
På den ordinære generalforsamling følges nedenstående dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse/aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen afholdes
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleant
  7. Valg af revisor
  8. Evt.
     
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpel flertal, dog kræves der ved vedtægtsændring min. 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Skriftlig afstemning kan forlanges.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer forlanger det, og indkaldes med samme varsel som til ordinær generalforsamling og ligeledes med angivelse af sager, som skal behandles.

§ 7 Stemmeret
Aktive og passive medlemmer, instruktører og medhjælpere har stemmeret, fra 14 år.
Aktive medlemmer under 14 år kan repræsenteres af én forælder/værge.
Valgbare er aktive og passive medlemmer, instruktører, forældre og medhjælpere, fra 16 år.
 
§ 8 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra d. 1. januar til 31. december. Senest 14 dage før generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren.
 
§ 9 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtigelsen.
Foreningens medlemmer har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10 Tegning
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kasserer, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og inventar, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 11 Foreningens opløsning
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer herfor. Ved opløsning overgår foreningens ejendele og formue til idrætslige eller almennyttige formål i Mariagerfjord kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26.01.16
Hadsund Gymnastikforening - Gymnastik For Alle....